Na www.vypredaj.sk pohodlne a rýchlo nájdete akcie, zľavy a výpredaje kamenných aj internetových obchodoch zo Slovenska.

Jedinečný VYHĽADÁVAČ VÝPREDAJOV A AKCIÍ – už od 1. augusta 2012!


Všeobecné podmienky používania portálu www.vypredaj.sk

Pre registrovaných užívateľov

1. Potvrdenie a súhlas s podmienkami používania portálu www.vypredaj.sk

Prevádzkovateľ internetových stránok www.vypredaj.sk (ďalej aj „internetové stránky“), obchodná spoločnosť VÝPREDAJ.SK, s.r.o., so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 459 839, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 21214/S. (ďalej len spoločnosť VÝPREDAJ.SK, s.r.o. alebo „prevádzkovateľ“) poskytuje v súlade s týmito podmienkami používania portálu (ďalej aj „podmienky“) bezodplatne registrovaným užívateľom svoje služby, ktoré spočívajú v zobrazení tovaru, jeho ceny a informácie o službách registrovaných obchodných partnerov prevádzkovateľa (ďalej len „obchodný partner“), ako aj zobrazení údajov o partneroch. Štruktúru kategórií zobrazovania jednotlivých tovarov určuje prevádzkovateľ. Tovar sa do systému načítava na základe informácií uvedených obchodným partnerom v registračnom formulári prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo upraviť akékoľvek informácie o tovare partnera za účelom verného predstavenia tovaru a zabezpečenia aktuálnosti zobrazovaných údajov pre registrovaných užívateľov svojej internetovej stránky. Na stránkach tovaru, pri ktorých sa zobrazuje ponuka obchodného partnera prevádzkovateľ umiestni odkaz na internetovú stránku obchodného partnera a umožní registrovanému užívateľovi, aby sa kliknutím mohol pomocou tohto odkazu dostať na internetovú stránku obchodného partnera, v prípade že obchodný partner neprevádzkuje internetovú stránku, registrovanému užívateľovi sa zobrazí adresa prevádzky obchodného partnera. Prevádzkovateľ týchto internetových stránok poskytuje v súlade s týmito podmienkami registrovaným užívateľom bezodplatne (bez nároku na akúkoľvek odmenu) svoje služby, ktoré spočívajú v sprostredkovaní informácií o tovare, jeho cene a obchodnom partnerovi, ktorý tovar alebo službu zobrazenú na internetovej stránke ponúka na predaj. Užívateľ internetových stránok prevádzkovateľa, kliknutím na pole „súhlasím“, ktoré je uvedené v tomto formulári, vyslovuje svoj súhlas s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že užívateľ s podmienkami používania portálu www.vypredaj.sk alebo niektorou časťou týchto podmienok nesúhlasí, nie je oprávnený využívať služby prevádzkovateľa na internetovej stránke www.vypredaj.sk a zaškrtnutím pola „nesúhlasím“ mu bude automaticky odopretý prístup k službe prevádzkovateľa a zároveň mu bude odopretá aj registrácia na internetovej stránke prevádzkovateľa.

2. Registrácia užívateľa a osobné údaje:

Užívateľ prehlasuje, že dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi internetovej stránky www.VÝPREDAJ.SK, a tieto informácie sú pravdivé a v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých údajov si prevádzkovateľ internetovej stránky vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského profilu takto registrovaného užívateľa.

Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje v štruktúre nick name, heslo, telefónne číslo, emailová adresa a osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa a číslo mobilného telefónu sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov. Registrácia užívateľa bude prevádzkovateľom internetovej stránky potvrdená prostredníctvom verifikačného (potvrdzujúceho) mailu. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa internetovej stránky a na informovanie o ponukách obchodných partnerov prevádzkovateľa. Užívateľ sa po vykonaní registrácia podľa tohto bodu podmienok používania portálu a následnom potvrdení prostredníctvom potvrdzujúceho mailu prevádzkovateľa stáva registrovaným užívateľom ( ďalej len „registrovaný užívateľ“).

Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje registrovaný užívateľ na neurčito, takto udelený súhlas prevádzkovateľovi je možné kedykoľvek písomne odvolať na emailovej adrese prevádzkovateľa: unreg@vypredaj.sk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje registrovaného užívateľa neposkytne tretej osobe bez jeho výslovného súhlasu.

Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že emailová adresa, ktorú pri registrácii uviedol, slúži pre identifikáciu, posielanie registračného linku, prípadne nového hesla, posielanie ponúk prevádzkovateľa a obchodných partnerov prevádzkovateľa, ako aj pravidelného mailingu.

Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ internetovej stránky www.vypredaj.sk nezodpovedá za akúkoľvek škodu a/alebo negatívne následky, ktoré vznikli, alebo môžu vzniknúť v príčinnej súvislosti so stratou a/alebo zabudnutím prihlasovacích údajov registrovaného užívateľa, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne prihlasovacie údaje jednotlivých registrovaných užívateľov tretím osobám.

Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať kontrolu IP adresy užívateľa.

3.Užívateľský profil registrovaného užívateľa:

Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za údaje poskytnuté registrovanými užívateľmi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu užívateľského profilu.

Prevádzkovateľ portálu prehlasuje, že po odsúhlasení administrátorom prevádzkovateľa, je užívateľ oprávnený vykonať zmeny svojho užívateľského profilu.

Registrovaný užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že na internetovej stránke prevádzkovateľa www.vypredaj.sk môže mať vytvorený len jeden užívateľský profil. V prípade ak sa preukáže opak, môžu byť ostatné profily registrovaného užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia prevádzkovateľom internetovej stránky zmazané.

Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade ak nebude počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia aktívny (t.j. registrovaný užívateľ sa neprihlási na svoj užívateľský profil na internetovej stránke www.vypredaj.sk ), prevádzkovateľ internetovej stránky si vyhradzuje právo jeho užívateľský profil vrátane všetkých poskytnutých údajov, fotografií, príspevkov do diskusie a správ z internetovej stránky prevádzkovateľa vymazať.

4. Diskusia a hodnotenia:

Registrovaný užívateľ môže prispievať do diskusie a hodnotiť jednotlivé tovary a služby, ako aj obchodných partnerov prevádzkovateľa. Vykonávanie činností podľa predchádzajúcej vety týchto všeobecných podmienok je dobrovoľné a bez nároku na honorár, alebo akúkoľvek inú odmenu. Registrovaní užívatelia týmto vyjadrujú svoj súhlas, že ich správy, komentáre, prípadne akékoľvek vyjadrenia, ktoré uverejnia v podobe vnímateľnej zmyslami, a to bez ohľadu na ich formu (napr. obrazovú, zvukovú a pod.) nebudú mať charakter správ, ktoré sú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ tohto portálu nezodpovedá za obsah správ umiestnených na jeho internetovej stránke registrovanými užívateľmi, ani za obsah ich príspevkov do diskusie na internetovej stránke prevádzkovateľa, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva, ani iných práv registrovanými užívateľmi.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.vypredaj.sk si zároveň vyhradzuje právo zásahu do profilu registrovaného užívateľa, ako aj právo na odstránenie komentárov registrovaných užívateľov, pokiaľ ak ich správy, komentáre, alebo vyjadrenia porušujú pravidlá uvedené v tomto článku všeobecných podmienok, dobré mravy a/alebo zákony platné na území Slovenskej republiky.

Upozornenie: Registrovaný užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ internetovej stránky www.vypredaj.sk je oprávnený vykonať selekciu registrovaných užívateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aj na zrušenie užívateľského profilu bez udania dôvodu.

5. Zmena podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania portálu www.vypredaj.sk. V prípade akejkoľvek zmeny všeobecných podmienok používania portálu www.vypredaj.sk prevádzkovateľ zverejní takto zmenené podmienky na svojej internetovej stránke. Nové zmenené všeobecné podmienky sa stávajú záväznými po ich zverejnení na stránke prevádzkovateľa.

6. Zmena služieb

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akúkoľvek službu alebo časť služby, ktorú prevádzkuje na portály www.vypredaj.sk.

7. Práva a povinnosti registrovaného užívateľa

Prevádzkovateľ upozorňuje registrovaného užívateľa, že bezodplatné poskytovanie jeho služieb na internetovej stránke www.VÝPREDAJ.SK, je sprostredkovaním informácií poskytnutých jeho obchodnými partnermi, a nepreberá akúkoľvek záruku za zobrazené informácie ohľadom ceny tovarov prípadne služieb, množstva, kvality ako aj ich aktuálnosti, nakoľko tieto informácie sú poskytnuté priamo obchodným partnerom prevádzkovateľa.

Registrovaný užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zbierať dáta a štatisticky vyhodnocovať, ktoré tovary prípadne služby boli registrovaným užívateľom prezerané, ako aj monitorovať, na ktoré internetové stránky obchodných partnerov bol registrovaný užívateľ presmerovaný, prípadne na ktoré banerové reklamy umiestnené na internetovej stránke poskytovateľa registrovaný užívateľ klikol. Dáta podľa tohto bodu všeobecných podmienok používania portálu www.vypredaj.sk, zbiera prevádzkovateľ pre svoju podnikateľskú činnosť a je oprávnený takto zozbierané dáta použiť pri svojom marketingu, propagácii ako aj poskytnúť ich svojim obchodným partnerom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že dáta týkajúce sa registrovaného užívateľa portálu www.vypredaj.sk, zozbierané v súlade s týmto bodom podmienok používania portálu, budú len v anonymnej podobe a budú prestavovať len štatisticky agregované čísla.

Registrovaný užívateľ prehlasuje, že najneskôr v deň vykonania registrácie dovŕšil vek minimálne 14 rokov.

(Prehlásenie pre obsah 18+) Registrovaný užívateľ prehlasuje, že dovŕšil vek 18 rokov, a teda na stránke prevádzkovateľa mu môže byť sprístupnený obsah určený svojou povahou dospelým osobám, ako napr. ponuka audiovizuálnych diel zaznamenaných na nosičoch, zobrazujúcich sexuálne scény alebo sexuálne správanie, alebo promiskuitné sexuálne správania formou zábavy, erotických časopisov, erotických pomôcok, alkoholu, tabakových výrobkov a pod.

Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že nevstupuje do žiadnych finančných vzťahov s prevádzkovateľom a prevádzkovateľ nie je miestom na uplatnenie vád tovaru, alebo kvality poskytnutých služieb a zároveň nie je ani miestom uplatnenia prípadnej reklamácie. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade ak si zakúpi tovar, alebo službu zobrazenú na stránke prevádzkovateľa, respektíve bude presmerovaný na internetovú stránku registrovaného obchodného partnera prevádzkovateľa, kde sa informácia o takomto tovare, alebo službe nachádza, prevádzkovateľ internetovej stránky www.VÝPREDAJ.SK nevstupuje do právneho vzťahu medzi registrovaným užívateľom a registrovaným obchodným partnerom.

Registrovaný užívateľ si je vedomý skutočnosti, že prevádzkovateľ na svojej internetovej stránke zobrazuje len informácie v podobe, v akej mu boli poskytnuté jeho registrovaným obchodným partnerom.

Prevádzkovateľ internetovej stránky prehlasuje, že informácie uvedené na tejto stránke poskytuje registrovanému užívateľovi bezodplatne, t.j. bez nároku na akúkoľvek odmenu.

Registrovaní užívateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom sprístupňovať tretím osobám akékoľvek informácie uvedené na internetovej stránke prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzuje, že ich nebude kopírovať a ani s nimi akýmkoľvek spôsobom nakladať, za účelom dosiahnutia majetkového, alebo akéhokoľvek iného prospechu pre seba, alebo tretie osoby.

Registrovaný užívateľ súhlasí s tým, aby mu sprostredkovateľ na základe jeho individuálnych preferencií zobrazovaných tovarov a služieb, ktoré budú vychádzať zo štatistických informácií jeho užívateľského profilu, zasielal informácie o ponukách predaja tovarov a s služieb registrovaných obchodných partnerov, a to na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom profile a zároveň aj prostredníctvom sms správ na telefónne číslo uvedené v užívateľskom profile. Obsah zasielaných informácií o ponukách tovarov a služieb podľa tohto bodu podmienok používania portálu môže registrovaný užívateľ ovplyvniť aj na základe preferovaných zložiek tovaru a služieb, prípadne podľa kritérií zadaných v jeho užívateľskom profile.

8. Súťaže:

Zapojením sa do súťaží organizovaných prevádzkovateľom internetovej stránky www.vypredaj.sk, registrovaný užívateľ súhlasí so zaradením do databázy a so zasielaním pravidelného mailingu.

Prevádzkovateľ je oprávnený vydať zákaznícku kartu pre registrovaného užívateľa na uplatnenie zľavy na tovary alebo služby u jeho obchodných partnerov. Za výšku takto poskytnutej zľavy, ako aj jej aktuálnosť zodpovedá v celom rozsahu obchodný partner.

Uplatnenie zľavy v prípade vydania zákazníckej karty pre registrovaného užívateľa je možné jedine v prevádzke obchodného partnera (t.j.„kamennej predajni“) a zľavu nie je možné uplatniť v prípade úhrady ceny za tovar alebo služby registrovaným užívateľom priamo na internetovej stránke obchodného partnera (t.j. „nakupovanie na internete“).

9. Zrušenie užívateľského profilu registrovaného užívateľa:

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.vypredaj.sk si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského profilu registrovaného užívateľa, a to v nasledujúcich prípadoch:

  1. údaje poskytnuté pri registrácii užívateľom sú nepravdivé
  2. registrovaný užívateľ má viac ako jeden profil
  3. registrovaný užívateľ nebol aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia
  4. registrovaný užívateľ ani po výzve prevádzkovateľa neupustil od umiestňovania fotografií a komentárov, ktoré sú v rozpore s pravidlami týchto všeobecných podmienok - v uvedenom prípade je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť profil registrovaného užívateľ a tomuto užívateľovi nebude umožnené vytvorenie nového profilu na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Registrovaný užívateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o zrušenie užívateľského profilu zaslaním emailu na unreg@vypredaj.sk.

10. Všeobecné ustanovenia:

Rozširovanie akýchkoľvek dát nachádzajúcich sa na internetovej stránke prevádzkovateľa www.vypredaj.sk je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto všeobecné podmienky používania portálu www.vypredaj.sk a registrovaný užívateľ sa zaväzujú takto zmenené podmienky naďalej dodržiavať. V prípade, ak registrovaný používateľ s novými všeobecnými podmienkami používania nesúhlasí, prestane portál prevádzkovateľa používať, alebo požiada prevádzkovateľa o zrušenie užívateľského profilu zaslaním emailu na unreg@vypredaj.sk.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.vypredaj.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia adresovaného registrovaným užívateľom.

Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade akéhokoľvek útoku tretej osoby/tretích osôb na server prevádzkovateľa, prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, zničenie, poškodenie, alebo zmenu akýchkoľvek dát uložených registrovaným užívateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa www.vypredaj.sk.

Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek následky, ktoré môžu registrovaný užívateľom vzniknúť v dôsledku používania internetovej stránky prevádzkovateľa.

Užívateľ kliknutím na pole „súhlasím“ a vykonaním registrácie, vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými podmienkami používania portálu www.vypredaj.sk a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu a bez výhrad dodržiavať.

Kliknutím mimo okna sa dokument zatvorí.