Všeobecné podmienky používania portálu www.vypredaj.sk

Pre neregistrovaných užívateľov1. Potvrdenie a súhlas s podmienkami používania portálu www.vypredaj.sk

Prevádzkovateľ internetových stránok www.vypredaj.sk (ďalej aj „internetové stránky“), obchodná spoločnosť VÝPREDAJ.SK, s.r.o., so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 459 839, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 21214/S. (ďalej len spoločnosť VÝPREDAJ.SK, s.r.o. alebo „prevádzkovateľ“) poskytuje v súlade s týmito podmienkami používania portálu (ďalej aj „podmienky“) bezodplatne neregistrovaným užívateľom svoje služby, ktoré spočívajú v zobrazení tovaru, jeho ceny a informácie o službách registrovaných obchodných partnerov prevádzkovateľa (ďalej len „obchodný partner“), ako aj zobrazení údajov o obchodných partneroch. Štruktúru kategórií zobrazovania jednotlivých tovarov určuje prevádzkovateľ. Tovar sa do systému načítava na základe informácií uvedených obchodným partnerom v registračnom formulári prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo upraviť akékoľvek informácie o tovare partnera za účelom verného predstavenia tovaru a zabezpečenia aktuálnosti zobrazovaných údajov pre neregistrovaných užívateľov svojej internetovej stránky. Na stránkach tovaru, pri ktorých sa zobrazuje ponuka obchodného partnera prevádzkovateľ umiestni odkaz na internetovú stránku obchodného partnera a umožní neregistrovanému užívateľovi, aby sa kliknutím mohol pomocou tohto odkazu dostať na internetovú stránku obchodného partnera, v prípade že obchodný partner neprevádzkuje internetovú stránku, neregistrovanému užívateľovi sa zobrazí adresa prevádzky obchodného partnera. Prevádzkovateľ týchto internetových stránok poskytuje v súlade s týmito podmienkami neregistrovaným užívateľom bezodplatne (bez nároku na akúkoľvek odmenu) svoje služby, ktoré spočívajú v sprostredkovaní informácií o tovare, jeho cene a obchodnom partnerovi, ktorý tovar alebo službu zobrazenú na internetovej stránke ponúka na predaj. Užívateľ internetových stránok prevádzkovateľa, kliknutím na pole „súhlasím“, ktoré je uvedené v tomto formulári, vyslovuje svoj súhlas s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že neregistrovaný užívateľ s podmienkami používania portálu www.vypredaj.sk alebo niektorou časťou týchto podmienok nesúhlasí, nie je oprávnený využívať služby prevádzkovateľa na internetovej stránke www.vypredaj.sk a zaškrtnutím pola „nesúhlasím“ mu bude automaticky odopretý prístup k službe prevádzkovateľa.

2. Zmena podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania portálu www.vypredaj.sk. V prípade akejkoľvek zmeny obchodných podmienok prevádzkovateľ zverejní takto zmenené podmienky na svojej internetovej stránke. Nové zmenené všeobecné podmienky sa stávajú záväznými po ich zverejnení na stránke prevádzkovateľa.

3. Zmena služieb

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akúkoľvek službu alebo časť služby, ktorú prevádzkuje na portály www.vypredaj.sk.

4. Práva a povinnosti neregistrovaného užívateľa

Prevádzkovateľ upozorňuje neregistrovaného užívateľa, že bezodplatné poskytovanie jeho služieb na internetovej stránke www.VÝPREDAJ.SK, je sprostredkovaním informácií poskytnutých jeho obchodnými partnermi, a nepreberá akúkoľvek záruku za zobrazené informácie ohľadom ceny tovarov prípadne služieb, množstva, kvality ako aj ich aktuálnosti, nakoľko tieto informácie sú poskytnuté priamo obchodným partnerom prevádzkovateľa.

Neregistrovaný užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zbierať dáta a štatisticky vyhodnocovať, ktoré tovary prípadne služby boli neregistrovaným užívateľom prezerané, ako aj monitorovať, na ktoré internetové stránky obchodných partnerov bol neregistrovaný užívateľ presmerovaný, prípadne na ktoré banerové reklamy umiestnené na internetovej stránke poskytovateľa neregistrovaný užívateľ klikol. Dáta podľa tohto bodu všeobecných podmienok používania portálu www.vypredaj.sk, zbiera prevádzkovateľ pre svoju podnikateľskú činnosť a je oprávnený takto zozbierané dáta použiť pri svojom marketingu, propagácii ako aj poskytnúť ich svojim obchodným partnerom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že dáta týkajúce sa neregistrovaného užívateľa portálu www.vypredaj.sk, zozbierané v súlade s týmto bodom podmienok používania portálu, budú len v anonymnej podobe a budú prestavovať len štatisticky agregované čísla.

Neregistrovaný užívateľ prehlasuje, že dovŕšil vek 18 rokov, a teda na stránke prevádzkovateľa mu môže byť sprístupnený obsah určený svojou povahou dospelým osobám, ako napr. ponuka audiovizuálnych diel zaznamenaných na nosičoch, zobrazujúcich sexuálne scény alebo sexuálne správanie, alebo promiskuitné sexuálne správania formou zábavy, erotických časopisov, erotických pomôcok, alkoholu, tabakových výrobkov a pod.

Neregistrovaný užívateľ prehlasuje, že nedovŕšil vek 18 rokov, a berie na vedomie, že na stránke prevádzkovateľa mu nebude sprístupnený obsah určený svojou povahou dospelým osobám, ako napr. ponuka audiovizuálnych zaznamenaných na nosičoch, zobrazujúcich sexuálne scény alebo sexuálne správanie, alebo promiskuitné sexuálne správania formou zábavy, erotických časopisov, erotických pomôcok, alkoholu, tabakových výrobkov a pod.

Neregistrovaný užívateľ berie na vedomie, že nevstupuje do žiadnych finančných vzťahov s prevádzkovateľom a prevádzkovateľ nie je miestom na uplatnenie vád tovaru, alebo kvality poskytnutých služieb a zároveň nie je ani miestom uplatnenia prípadnej reklamácie. Neregistrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade ak si zakúpi tovar, alebo službu zobrazenú na stránke prevádzkovateľa, respektíve bude presmerovaný na internetovú stránku registrovaného obchodného partnera, kde sa informácia o takomto tovare, alebo službe nachádza, prevádzkovateľ internetovej stránky www.VÝPREDAJ.SK nevstupuje do právneho vzťahu medzi neregistrovaným užívateľom a registrovaným obchodným partnerom.

Neregistrovaný užívateľ si je vedomý skutočnosti, že prevádzkovateľ na svojej internetovej stránke zobrazuje len informácie v podobe, v akej mu boli poskytnuté jeho registrovaným obchodným partnerom.

Prevádzkovateľ internetovej stránky prehlasuje, že informácie uvedené na tejto stránke poskytuje neregistrovanému užívateľovi bezodplatne, t.j. bez nároku na akúkoľvek odmenu.

Neregistrovaní užívateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom sprístupňovať tretím osobám akékoľvek informácie uvedené na internetovej stránke prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzuje, že ich nebude kopírovať a ani s nimi akýmkoľvek spôsobom nakladať, za účelom dosiahnutia majetkového, alebo akéhokoľvek iného prospechu pre seba, alebo tretie osoby.

5.Všeobecné ustanovenia:

Rozširovanie akýchkoľvek dát nachádzajúcich sa na internetovej stránke prevádzkovateľa www.vypredaj.sk je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto všeobecné podmienky používania portálu www.vypredaj.sk a neregistrovaný užívateľ sa zaväzujú takto zmenené podmienky naďalej dodržiavať. V prípade, ak neregistrovaný používateľ s novými všeobecnými podmienkami používania nesúhlasí, prestane portál prevádzkovateľa používať.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.vypredaj.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia adresovaného neregistrovaným užívateľom.

Neregistrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade akéhokoľvek útoku tretej osoby/tretích osôb na server prevádzkovateľa, prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, zničenie, poškodenie, alebo zmenu akýchkoľvek dát nachádzajúcich sa na internetovej stránke prevádzkovateľa www.vypredaj.sk.

Neregistrovaný užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek následky, ktoré môžu neregistrovaným užívateľom vzniknúť v dôsledku používania internetovej stránky prevádzkovateľa.

Neregistrovaný užívateľ kliknutím na pole „súhlasím“, vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými podmienkami používania portálu www.vypredaj.sk a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu a bez výhrad dodržiavať.

Kliknutím mimo okna sa dokument zatvorí.